Infotillfällen för HoReCa-aktörer och livsmedelsföretagare

Yrkeskökena och HoReCa-partiaffärerna är intresserade av att öka mängden av lokala livsmedel i sitt utbud. För att gynna detta arrangerar Utvecklandet av värdekedjan inom lokalmat-projektet infotillfällen runtom i Finland år 2016.

För att efterfrågan av närmat hos yrkeskök samt HoReCa-partiaffärer och de lokala företagens utbud kan mötas, bör de känna till varandras handlingspraxis bättre än i dagens läge. För tillfället är den som gör beställningen (yrkesköket), varuleverantören (livsmedelsföretaget), samlaren samt transportören (HoReCa-partiaffären) inte bekanta med varandras handlingspraxis i leveranskedjan. Det försvårar utvecklandet av verksamheten, även om det finns vilja och intresse både hos yrkeskök och partiaffärer att öka lokala livsmedel i sitt utbud.

Under infotillfällen, som ordnas i olika delar av Finland, bekantar man sig med varandra och söker tillsammans verksamhetsformer, med vilka samarbetet kan föras vidare. Under tillfällena får man en inblick i partiaffärernas verksamhet med hjälp av en preciserad guide ”Hur verkar jag med HoReCa-partiaffärer?” och olika aktörer har möjlighet att presentera sina egna verksamhetsformer. Därtill presenteras innehållet i varuleverantörens produktkort, som blev färdigt under sommaren, och hur det används. Till tillfällena inbjuds HoReCa-partiaffärer, yrkeskök samt ortens livsmedelsföretagare.

Information om tidpunkterna för kommande infodagar finns på aktasmak.fi-platsen. Infodagarna arrangeras tillsammans med utvecklare av livsmedelsbranschen inom respektive landskap.


Inom Utvecklandet av värdekedjan inom lokal mat-projektet främjar man samarbetet mellan HoReCa-partihandeln, yrkesköken samt de lokala livsmedelsföretagen. På aktasmak.fi -platsen presenteras god praxis som förknippas med temat.

Projektet som förverkligas under åren 2015-2017 finansieras av jord- och skogsbruksministeriet. Projektets centrala samarbetskumpaner är Päivittäistavarakauppa – Dagligvaruhandeln rf och HoReCa-partiaffärsaktörerna, utvecklare av livsmedelsbranschen inom respektive landskap samt Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry – Svenska lant- och skogsbruksproducenternas centralförbund SLC rf.

#ruokaketju

 

Aitojamakuja.fi uutiskirje

Marraskuu 2015

Ensi vuonna infotilaisuuksia HoReCa-ketjun toimijoille ja elintarvikeyrittäjille
Ammattikeittiöt ja HoReCa-tukut ovat kiinnostuneita lisäämään paikallisten elintarvikkeiden määrää tarjonnassaan. Tämän asian edistämiseksi Paikallisruoan arvoketjua kehittämässä -hanke järjestää infotilaisuuksia eri puolilla Suomea vuonna 2016. Lue lisää

REKO-renkaiden ylläpitäjät kokoontuivat Seinäjoella 14.11.
Päivän aikana vaihdettiin kokemuksia, keskusteltiin toimintatavoista ja tulevaisuudesta. Lue lisää

Leipää ja lähiruokaa -toimialapäivä Helsingissä 8.12.
Päivä koostuu kahdesta eri teemasta: aamupäivällä asiaa lähiruoka-alasta yleisesti ja iltapäivällä elintarviketoimialan tilanteesta, erityisesti leipomoalan näkökulmasta. Lue lisää

Toivolan koululla juhlitaan Suomen 200. kouluruokadiplomia
Siilinjärveläisellä Toivalan koululla juhlitaan Suomen 200. Kouluruokadiplomia. Diplomin saaminen oli lähtölaukaus koulun tämän lukuvuoden kehitysprojektille, jonka tavoitteena on edistää kouluruokailun arvostusta ja auttaa ymmärtämään sen laaja-alainen merkitys. Lue lisää

Luonnontuotealan mahdollisuudet ja kasvu -kiertue käynnistyy
Tapaaminen Jyväskylässä 5.11. ja Joensuussa 9.12. Lue lisää

Luomuasioiden ajankohtaisin tieto löytyy luomu.fi -sivustolta

Tilaa uutiskirje


Aitojamakuja.fi on valtakunnallinen elintarvikeyritysten hakupalvelu ja monipuolinen tietolähde.
www.facebook.com/aitojamakuja.fi
www.aitojamakuja.fi/blogi

Lisätietoja:
Turun yliopiston Brahea-keskus
Päivi Töyli, projektipäällikkö, puh. 040 189 1929, paivi.toyli[a]utu.fi

Äktasmak.fi nyhetsbrev

November 2015

Nästa år infotillfällen för HoReCa-aktörer och livsmedelsföretagare
Yrkeskökena och HoReCa-partiaffärerna är intresserade av att öka mängden av lokala livsmedel i sitt utbud. För att gynna detta arrangerar Utvecklandet av värdekedjan inom lokalmat-projektet infotillfällen runtom i Finland år 2016. Läs mer

REKO-ringarnas administratörer sammanträdde i Seinäjoki 14.11.
Under dagen utbytte man erfarenheter, diskuterade verksamhetsformer och framtiden. Läs mer

Bröd och närmat-branschdag i Helsingfors 8.12.
Dagen är uppdelad i två olika teman: allmänt om närmat-branschen på förmiddagen och om situationen inom livsmedelsbranschen, speciellt ur bageribranschens perspektiv, på eftermiddagen. Läs mer

Aktuell information om ekofrågor finns på luomu.fi-webbplatsen

Beställ vårt nyhetsbrev


Aitojamakuja.fi eller aktasmak.fi-webbplatsen främjar småföretagares synlighet och sökbarhet samt ökar kännedomen om småskalig produktion av livsmedel.
www.facebook.com/aitojamakuja.fi
www.aitojamakuja.fi/blogi

Mer info:     Brahea Centrum vid Åbo Universitet
Päivi Töyli, projektledare, tfn. 040 189 1929, paivi.toyli[at]utu.fi

 

REKO-ringarnas administratörs sammanträde i Seinäjoki 14.11.

Under dagen utbytte man erfarenheter, diskuterade verksamhetsformer och framtiden.

Ökningen av antalet REKO-ringar* har varit hisnande: i fjol vid det här laget fanns det 17 ringar och medlemsantalet var cirka 8000. Nu finns det cirka 100 ringar och nya grundas hela tiden, och även medlemsantalet är cirka 100 000. Enligt idéens upphovsman Thomas Snellmans beräkningar var fjolårets omsättning cirka en miljon euro och i år möjligen cirka 8 miljoner. ”Tillsammans har vi gjort en liten närmatsrevolution”, konstaterade Snellman i dagens öppningsanförande.

Johanna Mattila från Turun Yliopistos Brahea-center berättade om skillnaderna mellan REKO-verksamhet och torgverksamhet och hurudana förpackningsmärkningar REKO-producenterna bör ha. Även om ansvaret för efterföljandet av livsmedelslagstiftningen och förpackningsmärkningar helt vilar på producenterna, är det bra för administratörs att känna till detta. Man kom överens om, att utarbeta en kort guide, som administratörerna kan dela med sig till t.ex. producenterna inom sina REKO-ringar.

REKO-principerna diskuterades och de sammanfattades i några väsentliga punkter

  • ingen återförsäljning
  • från så nära håll som möjligt
  • etisk produktion – gärna ekologisk
  • verksamheten är öppen och transparent dvs producenten är skyldig att berätta om produktionen

Administratören får besluta lokalt enligt vilka övriga kriterier producenterna godkänns med i REKO-ringen.

Eftersom REKO-verksamheten för närvarande intresserar väldigt mycket och nya ringar grundas oavbrutet, finns ett behov av en plats, där allmän information om REKO-verksamhet finns tillgänglig. Man enades om, att på platsen aktasmak.fi samla ett sammanfattat info-paket. På platsen skulle bland annat presenteras hur en REKO-ring grundas och kunskap om REKO-ringens grundprinciper, om REKO-ringar samt REKO-grupper, som finns på Facebook till stöd för administratörernas och producenternas verksamhet. Det konstaterades, att aktasmak.fi/direktforsaljning-guiden är ett bra hjälpmedel för producenterna och det är faktiskt bra att framhålla, att där också finns en ”Fråga oss”-del, som det lönar sig för producenterna att använda, om någonting är oklart.

Johanna Mattilas framförande (pdf, på finska)
Framförandet som behandlar REKO-verksamheten och livsmedelslagstiftningen är på grund av vissa förenklingar framför allt avsett för närmatringens administratör. Ytterligare information för producenter och företagare inom livsmedelsbranschen om livsmedleslagstiftning gällande REKO-verksamhet finns på www.aktasmak.fi/direktforsaljning-platsen bl.a. kilomängder som begränsar direktförsäljningen av produkter inom primärproduktionen.

Av dagens behållning kommer också att utarbetas videoklipp, som publiceras i samband med denna nyhet senare. REKO-ringarnas administratör-dagen arrangerades av det landsomfattande Närmatskoordinationsprojektet, som förverkligar landsbygdens utvecklingsprogram inom Fastlandsfinland, och det finansieras av Tavastlands ELY-central som ett landsomfattande koordinationsprojekt.

Inom * REKO (Rejäl konsumtion – Reilua kuluttamista) försäljnings- och distributionsmodellen av närmat beställer konsumenterna mat av närmatsproducenterna direkt utan mellanhänder. REKO-ringarna verkar via Facebook som slutna grupper, inom vilka man kommer överens om beställningar och leveranser.

Läs mer luomuailmanmuuta.fi

REKO-ringarna

Bröd och närmat-branschdag i Helsingfors 8.12.

Dagen är uppdelad i två olika teman: allmänt om närmat-branschen på förmiddagen och om situationen inom livsmedelsbranschen, speciellt ur bageribranschens perspektiv, på eftermiddagen.

Under förmiddagens närmatsforum koncentrerar man sig bl.a. på den nordiska matens styrkor, upplösningen av normer samt försäljningskanaler. Dessa synvinklar erbjuder vägkost för livsmedelsbranschens tillväxt. Förmiddagen arrangeras av ett landsomfattande närmatskoordineringsprojekt och är det första breda landsomfattande närmatsforumet som för samman närmatsaktörerna.

Under eftermiddagen offentliggörs Bageriindustrins branschrapport och livsmedelsbranschens pk-branschbarometer (små och medelstora företag). Därtill hörs företagarens samt Bagarförbundets tankar om utmaningarna och möjligheterna inom branschen. Tillväxtmöjligheterna inom bageribranschen i grannländerna belyses av Finpros överblick. På grund av de snabba förändringarna inom ekonomin är aktuell kunskap nyckeln till framgång.

Tillställningen är avgiftsfri och den genomförs även som webcasting-sändning.

Bekanta dig med programmet (på finska)

Anmälan har slutats. Om du vill följa tillställningen via webcasting-sändning, ta kontakt till marjaana.reunasalo[at]utu.fi

Välkommen!

Mer information:
Leena Hyrylä, leena.hyryla@ely-keskus.fi
Päivi Töyli, paivi.toyli@utu.fi
Heidi Valtari, heidi.valtari@utu.fi

 

REKO-renkaiden ylläpitäjät kokoontuivat Seinäjoella 14.11.

Päivän aikana vaihdettiin kokemuksia, keskusteltiin toimintatavoista ja tulevaisuudesta.

REKO-renkaiden* määrän kasvu on ollut huimaa: viime vuonna näihin aikoihin oli 17 rengasta ja jäsenmäärä noin 8000. Nyt renkaita on noin 100 ja koko ajan perustetaan uusia, ja jäsenmääräkin on noin 100.000. Idean isän Thomas Snellmanin laskelmien mukaan viime vuoden liikevaihto oli noin miljoona euroa ja tänä vuonna ehkä noin 8 miljoonaa. ”Olemme yhdessä tehneet pienen lähiruoan vallankumouksen”, totesi Snellman päivän aloituspuheenvuorossa.

Johanna Mattila Turun yliopiston Brahea-keskuksesta kertoi, miten REKO-toiminta ja toritoiminta eroavat toisistaan ja millaiset pakkausmerkinnät REKO-tuottajilla tulee olla. Vaikka vastuu elintarvikelainsäädännön noudattamisesta ja pakkausmerkinnöistä onkin täysin tuottajilla, niin ylläpitäjien on hyvä olla tietoisia asioista. Sovittiinkin, että tehdään asiasta lyhyt ohjeistus, jota ylläpitäjät voivat jakaa esim. REKO-ryhmiensä tuottajille.

REKO:n periaatteista käytiin keskustelua ja ne tiivistettiin muutamiksi olennaisiksi kohdiksi

  • ei jälleenmyyntiä
  • mahdollisimman läheltä
  • eettistä tuotantoa – mielellään luomua
  • toimitaan avoimesti ja läpinäkyvästi eli tuottajalla on velvollisuus kertoa tuotannosta

Ylläpitäjä saa päättää paikallisesti, millä muilla kriteereillä tuottajat hyväksytään REKO-renkaaseen mukaan.

Koska REKO-toiminta kiinnostaa nyt kovasti ja uusia renkaita perustetaan jatkuvasti, on tarve paikalle, jossa olisi REKO-toimintaan liittyvää yleistä tietoa saatavilla. Sovittiin, että aitojamakuja.fi -sivustolle kootaan tiivis tietopaketti. Sivustolla esiteltäisiin muun muassa miten REKO-rengas perustetaan ja tietoa REKO:n perusperiaatteista, REKO-renkaista sekä Facebookissa olevista ylläpitäjien ja tuottajien toiminnan tueksi olevista REKO-ryhmistä. Todettiin, että aitojamakuja.fi/suoramyynti ohjeisto on hyvä apuväline tuottajille ja kannattaakin nostaa esiin, että siellä on myös Kysy meiltä -osio, jota tuottajien kannattaa hyödyntää, jos jokin asia mietityttää.

Johanna Mattilan esitys (pdf)
REKO -toimintaa ja elintarvikelainsäädäntöä koskeva esitys on ensisijaisesti tarkoitettu lähiruokarenkaan ylläpitäjälle tiettyjen yksinkertaistusten vuoksi. Tuottajille ja elintarvikealan yrittäjille lisätietoa elintarvikelainsäädännöstä liittyen REKO -toimintaan löytyy www.aitojamakuja.fi/suoramyynti -sivuilta mm. suoramyyntiä rajoittavat alkutuotannon tuotteiden kilomäärät.

Päivän annista ollaan tekemässä myös videoesitys, joka julkaistaan tämän uutisen yhteydessä myöhemmin. REKO-renkaiden ylläpitäjien päivän järjesti valtakunnallinen Lähiruoan koordinaatiohanke, joka toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja sitä rahoittaa Hämeen ELY-keskus valtakunnallisena koordinaatiohankkeena.

* Lähiruoan myynti- ja jakelumalli REKO:ssa (Rejäl konsumtion – Reilua kuluttamista) kuluttajat tilaavat lähiruokatuottajilta ruokaa suoraan ilman välikäsiä. REKO-renkaat toimivat Facebookin kautta suljettuina ryhminään, joissa tilaukset ja toimitukset sovitaan.

Lisää asiasta myös luomuailmanmuuta.fi sivuilla

REKO-renkaat löytyvät täältä

 

 

Leipää ja lähiruokaa -toimialapäivä Helsingissä 8.12.

Päivä koostuu kahdesta eri teemasta: aamupäivällä asiaa lähiruoka-alasta yleisesti ja iltapäivällä
elintarviketoimialan tilanteesta, erityisesti leipomoalan näkökulmasta. Seuraa tilaisuutta #lähiruokafoorumi

Aamupäivän lähiruokafoorumissa keskitytään mm. pohjoismaisen ruoan vahvuuksiin, normien purkuun
sekä myyntikanaviin. Nämä eri näkökulmat tarjoavat kasvun eväitä lähiruoka-alalle. Aamupäivän järjestää
valtakunnallinen lähiruoan koordinaatiohanke ja tämä on ensimmäinen lähiruokatoimijat kokoava laaja
valtakunnallinen lähiruokafoorumi.

Iltapäivän tilaisuudessa julkistetaan Leipomoteollisuuden toimialaraportti ja elintarvikealan pk-toimialabarometri.
Lisäksi kuullaan yrittäjän sekä Leipuriliiton ajatuksia alan haasteista ja mahdollisuuksista.
Leipomoalan kasvumahdollisuuksia naapurimaissa valottaa Finpron katsaus. Talouden nopeissa muutoksissa
ajankohtainen tieto on menestyksen avaintekijöitä.

Tilaisuus on maksuton ja se toteutetaan myös webcasting-lähetyksenä.

Tutustu ohjelmaan (pdf)

Ilmoittautuminen on päättynyt. Jos haluat seurata webcastingin kautta, niin ota yhteyttä marjaana.reunasalo[at]utu.fi

Tervetuloa!

Lisätietoja:
Toimialapäällikkö Leena Hyrylä, leena.hyryla@ely-keskus.fi
Projektipäällikkö Päivi Töyli, paivi.toyli@utu.fi
Kehittämispäällikkö Heidi Valtari, heidi.valtari@utu.fi