Infotillfällen för HoReCa-aktörer och livsmedelsföretagare

Yrkeskökena och HoReCa-partiaffärerna är intresserade av att öka mängden av lokala livsmedel i sitt utbud. För att gynna detta arrangerar Utvecklandet av värdekedjan inom lokalmat-projektet infotillfällen runtom i Finland år 2016.

För att efterfrågan av närmat hos yrkeskök samt HoReCa-partiaffärer och de lokala företagens utbud kan mötas, bör de känna till varandras handlingspraxis bättre än i dagens läge. För tillfället är den som gör beställningen (yrkesköket), varuleverantören (livsmedelsföretaget), samlaren samt transportören (HoReCa-partiaffären) inte bekanta med varandras handlingspraxis i leveranskedjan. Det försvårar utvecklandet av verksamheten, även om det finns vilja och intresse både hos yrkeskök och partiaffärer att öka lokala livsmedel i sitt utbud.

Under infotillfällen, som ordnas i olika delar av Finland, bekantar man sig med varandra och söker tillsammans verksamhetsformer, med vilka samarbetet kan föras vidare. Under tillfällena får man en inblick i partiaffärernas verksamhet med hjälp av en preciserad guide ”Hur verkar jag med HoReCa-partiaffärer?” och olika aktörer har möjlighet att presentera sina egna verksamhetsformer. Därtill presenteras innehållet i varuleverantörens produktkort, som blev färdigt under sommaren, och hur det används. Till tillfällena inbjuds HoReCa-partiaffärer, yrkeskök samt ortens livsmedelsföretagare.

Information om tidpunkterna för kommande infodagar finns på aktasmak.fi-platsen. Infodagarna arrangeras tillsammans med utvecklare av livsmedelsbranschen inom respektive landskap.


Inom Utvecklandet av värdekedjan inom lokal mat-projektet främjar man samarbetet mellan HoReCa-partihandeln, yrkesköken samt de lokala livsmedelsföretagen. På aktasmak.fi -platsen presenteras god praxis som förknippas med temat.

Projektet som förverkligas under åren 2015-2017 finansieras av jord- och skogsbruksministeriet. Projektets centrala samarbetskumpaner är Päivittäistavarakauppa – Dagligvaruhandeln rf och HoReCa-partiaffärsaktörerna, utvecklare av livsmedelsbranschen inom respektive landskap samt Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry – Svenska lant- och skogsbruksproducenternas centralförbund SLC rf.

#ruokaketju

 

Äktasmak.fi nyhetsbrev

November 2015

Nästa år infotillfällen för HoReCa-aktörer och livsmedelsföretagare
Yrkeskökena och HoReCa-partiaffärerna är intresserade av att öka mängden av lokala livsmedel i sitt utbud. För att gynna detta arrangerar Utvecklandet av värdekedjan inom lokalmat-projektet infotillfällen runtom i Finland år 2016. Läs mer

REKO-ringarnas administratörer sammanträdde i Seinäjoki 14.11.
Under dagen utbytte man erfarenheter, diskuterade verksamhetsformer och framtiden. Läs mer

Bröd och närmat-branschdag i Helsingfors 8.12.
Dagen är uppdelad i två olika teman: allmänt om närmat-branschen på förmiddagen och om situationen inom livsmedelsbranschen, speciellt ur bageribranschens perspektiv, på eftermiddagen. Läs mer

Aktuell information om ekofrågor finns på luomu.fi-webbplatsen

Beställ vårt nyhetsbrev


Aitojamakuja.fi eller aktasmak.fi-webbplatsen främjar småföretagares synlighet och sökbarhet samt ökar kännedomen om småskalig produktion av livsmedel.
www.facebook.com/aitojamakuja.fi
www.aitojamakuja.fi/blogi

Mer info:     Brahea Centrum vid Åbo Universitet
Päivi Töyli, projektledare, tfn. 040 189 1929, paivi.toyli[at]utu.fi

 

REKO-ringarnas administratörs sammanträde i Seinäjoki 14.11.

Under dagen utbytte man erfarenheter, diskuterade verksamhetsformer och framtiden.

Ökningen av antalet REKO-ringar* har varit hisnande: i fjol vid det här laget fanns det 17 ringar och medlemsantalet var cirka 8000. Nu finns det cirka 100 ringar och nya grundas hela tiden, och även medlemsantalet är cirka 100 000. Enligt idéens upphovsman Thomas Snellmans beräkningar var fjolårets omsättning cirka en miljon euro och i år möjligen cirka 8 miljoner. ”Tillsammans har vi gjort en liten närmatsrevolution”, konstaterade Snellman i dagens öppningsanförande.

Johanna Mattila från Turun Yliopistos Brahea-center berättade om skillnaderna mellan REKO-verksamhet och torgverksamhet och hurudana förpackningsmärkningar REKO-producenterna bör ha. Även om ansvaret för efterföljandet av livsmedelslagstiftningen och förpackningsmärkningar helt vilar på producenterna, är det bra för administratörs att känna till detta. Man kom överens om, att utarbeta en kort guide, som administratörerna kan dela med sig till t.ex. producenterna inom sina REKO-ringar.

REKO-principerna diskuterades och de sammanfattades i några väsentliga punkter

  • ingen återförsäljning
  • från så nära håll som möjligt
  • etisk produktion – gärna ekologisk
  • verksamheten är öppen och transparent dvs producenten är skyldig att berätta om produktionen

Administratören får besluta lokalt enligt vilka övriga kriterier producenterna godkänns med i REKO-ringen.

Eftersom REKO-verksamheten för närvarande intresserar väldigt mycket och nya ringar grundas oavbrutet, finns ett behov av en plats, där allmän information om REKO-verksamhet finns tillgänglig. Man enades om, att på platsen aktasmak.fi samla ett sammanfattat info-paket. På platsen skulle bland annat presenteras hur en REKO-ring grundas och kunskap om REKO-ringens grundprinciper, om REKO-ringar samt REKO-grupper, som finns på Facebook till stöd för administratörernas och producenternas verksamhet. Det konstaterades, att aktasmak.fi/direktforsaljning-guiden är ett bra hjälpmedel för producenterna och det är faktiskt bra att framhålla, att där också finns en ”Fråga oss”-del, som det lönar sig för producenterna att använda, om någonting är oklart.

Johanna Mattilas framförande (pdf, på finska)
Framförandet som behandlar REKO-verksamheten och livsmedelslagstiftningen är på grund av vissa förenklingar framför allt avsett för närmatringens administratör. Ytterligare information för producenter och företagare inom livsmedelsbranschen om livsmedleslagstiftning gällande REKO-verksamhet finns på www.aktasmak.fi/direktforsaljning-platsen bl.a. kilomängder som begränsar direktförsäljningen av produkter inom primärproduktionen.

Av dagens behållning kommer också att utarbetas videoklipp, som publiceras i samband med denna nyhet senare. REKO-ringarnas administratör-dagen arrangerades av det landsomfattande Närmatskoordinationsprojektet, som förverkligar landsbygdens utvecklingsprogram inom Fastlandsfinland, och det finansieras av Tavastlands ELY-central som ett landsomfattande koordinationsprojekt.

Inom * REKO (Rejäl konsumtion – Reilua kuluttamista) försäljnings- och distributionsmodellen av närmat beställer konsumenterna mat av närmatsproducenterna direkt utan mellanhänder. REKO-ringarna verkar via Facebook som slutna grupper, inom vilka man kommer överens om beställningar och leveranser.

Läs mer luomuailmanmuuta.fi

REKO-ringarna

Bröd och närmat-branschdag i Helsingfors 8.12.

Dagen är uppdelad i två olika teman: allmänt om närmat-branschen på förmiddagen och om situationen inom livsmedelsbranschen, speciellt ur bageribranschens perspektiv, på eftermiddagen.

Under förmiddagens närmatsforum koncentrerar man sig bl.a. på den nordiska matens styrkor, upplösningen av normer samt försäljningskanaler. Dessa synvinklar erbjuder vägkost för livsmedelsbranschens tillväxt. Förmiddagen arrangeras av ett landsomfattande närmatskoordineringsprojekt och är det första breda landsomfattande närmatsforumet som för samman närmatsaktörerna.

Under eftermiddagen offentliggörs Bageriindustrins branschrapport och livsmedelsbranschens pk-branschbarometer (små och medelstora företag). Därtill hörs företagarens samt Bagarförbundets tankar om utmaningarna och möjligheterna inom branschen. Tillväxtmöjligheterna inom bageribranschen i grannländerna belyses av Finpros överblick. På grund av de snabba förändringarna inom ekonomin är aktuell kunskap nyckeln till framgång.

Tillställningen är avgiftsfri och den genomförs även som webcasting-sändning.

Bekanta dig med programmet (på finska)

Anmälan har slutats. Om du vill följa tillställningen via webcasting-sändning, ta kontakt till marjaana.reunasalo[at]utu.fi

Välkommen!

Mer information:
Leena Hyrylä, leena.hyryla@ely-keskus.fi
Päivi Töyli, paivi.toyli@utu.fi
Heidi Valtari, heidi.valtari@utu.fi