REKO, ett framgångsrikt koncept för direkthandel

REKO, eller Rejäl Konsumtion, har på kort tid blivit ett populärt sätt att sammanföra producenter och konsumenter i Finland och har samtidigt skapat ett nätverks- och logistiksystem för lokalproducerad mat. Dess framgång ligger i enkelheten, dels administrativt och dels på det praktiska planet. Här berättar jag (Thomas Snellman) om framgångsreceptet.

Läs mer i Näringsbloggen http://www.naringsbloggen.se/livsmedel/2016/04/22/reko-ett-framgangsrikt-koncept-for-direkthandel/

 

Nya anvisningar underlättar småskalig tillverkning och försäljning av livsmedel

Livsmedelslagstiftningen tillåter många olika former av småskalig försäljning och beredning av livsmedel utan någon större byråkrati. Handboken Småskalig och med låg risk förenad tillverkning och försäljning av livsmedel som jord- och skogsbruksministeriet finansierat klargör tillämpningen av livsmedelslagen och berättar om lättnader som hjälper att inleda företagsverksamhet i livsmedelsbranschen. Trots lättnaderna ges det inte avkall på kraven på livsmedelssäkerhet eller företagarens ansvar.

Enligt de riktlinjer som man tagit fram tillsammans med branschaktörerna är småskalig och med låg risk förenad livsmedelshantering tillåten i samband med primärproduktionen utan anmälan om livsmedelslokal. Lågriskprodukter är livsmedel som kan förvaras i rumstemperatur, t.ex. bakverk. Handboken innehåller exempel på lågriskprodukter och hur man ska göra med produkter med högre risk. Verksamheten är småskalig om årsförsäljningen är under 10 000 euro. Beskattningen av inkomsten sker enligt skatteförvaltningens anvisningar.

Enligt handboken kan t.ex. en bärodlingsgård öppna ett säsongkafé utan att lämna in en anmälan om livsmedelslokal. Likaså är det enklare att öppna en gårdsbod när lantbruksföretagaren får förutom egna produkter sälja andra gårdars primärproduktionsprodukter (inte obehandlad mjölk, ägg) utan anmälan. För privatpersoner gäller samma lättnader som för andra branschaktörer. Exempel finns på adressen www.aktasmak.fi/direktforsaljning. Exemplen underlättar kravet att anmäla småskalig lågriskverksamhet även när det gäller övervakningen i praktiken.

Handboken är ett komplement till serien handböcker som handlar om direktförsäljning av närmat, livsmedelstillverkning och -försäljning samt detaljhandelsverksamhet. Riktlinjerna bidrar till att genomföra regeringens spetsprojekt för avreglering. Riktlinjerna har arbetats fram av jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, MTK, SLC, Maa- ja kotitalousnaiset och Brahea-centret vid Åbo universitet.

Mer information:
Marjatta Rahkio, veterinärråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 102, fornamn.efternamn@mmm.fi
Johanna Mattila, projektchef, Brahea-centret, tfn 040 565 8121, fornamn.efternamn@utu.fi

Enkät till kommuner

Kommunens tjänstemän och förtroendemän, svara på enkät om ekologiska produkter inom den offentliga sektorn.

Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet genomför med finansiering av jord- och skogsbruksministeriet och delfinansiering av Finska ekologiska forskningsinstitutet ett utvecklingsprojekt. Projektets mål är att utreda ekologiska produkters områdesekonomiska effekter samt främja ett bättre samspel mellan ekologisk produktion och efterfrågan. Genom denna enkät strävar vi efter att utreda den nuvarande rollen och framtidsutsikterna för ekologiska produkter inom den offentliga sektorn.

Den enkäten skickas under våren 2016 till alla Finlands kommuner, såväl till tjänstemän som förtroendemän. Vi hade inte tillgång till alla sakägandes kontaktuppgifter på förhand, så du kan vidarebefordra enkäten i din kommun så att vi säkert når alla aktörer. Kommunvisa eller personliga resultat eller uppgifter rapporteras inte i något skede. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt.

Era svar är en viktig del av undersökningen och de inverkar på ett betydande sätt på hur vi lyckas med vårt arbete. År 2015 genomförde vi inom detta projekt en enkät även för producenter av ekologiska produkter och vi fick sammanlagt hela 840 svar. Den förhandenvarande enkäten för beslutsfattare publiceras tillsammans med resultaten för producentenkäten hösten 2016. Till alla som svarat på enkäten sänder vi en slutrapport i pdf-format. Vi hoppas att Ni finner tid att svara på enkäten. Ytterligare information får Ni av personerna nedan.

Enkäten https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/70035/lomake.html och på finska https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/69537/lomake.html

Projektchef Leena Viitaharju,
Helsingfors universitet Ruralia-institutet
leena.viitaharju@helsinki.fi
050 4151164