Äktasmak.fi nyhetsbrev

Maj 2017

Produkter från gården direkt till konsumenterna under Köp av bonden! dagen 16.9.2017
Under Köp av bonden!-dagen erbjuds konsumenterna möjlighet att köpa råvaror direkt av producenterna samt att pröva på upplevelser och bekanta sig med lantgårdarna och matproduktionen. Läs mer

Delikatessernas Finland ordnas 3.-5.8.2017
Anmäla sig som utställare nu! Läs mer

Välkommen till Landsbygdsforskarträffen
25:te landsbygdsforskarträffen hålls i Östra-Finland i Leppävirta på Vesileppis 31.8.2017 under temat Nära till landsbygden. Läs mer

Företagare inom närmatsbranschen litar på framtiden: eftersträvar konkurrensfördelar med utmärkande produkter
De senaste åren har inte varit lätta för närmatsföretagen, berättar Naturresursinstitutets (Luke) färska undersökning. Företagarna ser dock en ljus framtid. Tilläggsinvesteringar planeras speciellt i Norra-Finland. Läs mer

Närmat till yrkesköken genom samarbete mellan småproducenter och partiaffärer
Under de senaste åren har mycket arbete gjorts för att få lokal mat till yrkesköken. Läs mer

Kommande evenemang och andra aktuella:

 • Webbseminariet 9.6.: REKO-guiden. (titta på aitojamakuja.fi tapahtumakalenteri)
 • Livsmedelsbranschens digitjänster och leveranskedjor MiniHackathon i Helsingfors. Presentationer
 • Webbseminarier “samarbetsprojekt mellan företag”. Presentationer
 • Webbseminariet Mikä lähiruoassa koukuttaa? (Vad är det inom närmat som framkallar beroende?). Presentation
 • Aitojamakuja.fi tapahtumakalenteri

Aktuell information om ekofrågor finns på luomu.fi-webbplatsen

Beställ vårt nyhetsbrev


Aitojamakuja.fi eller äktasmak.fi-webbplatsen främjar småföretagares synlighet och sökbarhet samt ökar kännedomen om småskalig produktion av livsmedel.
www.facebook.com/aitojamakuja.fi
www.aitojamakuja.fi/blogi

Mer info:     Brahea Centrum vid Åbo Universitet
Päivi Töyli, projektledare, tfn. 040 189 1929, paivi.toyli[at]utu.fi

Välkommen till Landsbygdsforskarträffen

25:te landsbygdsforskarträffen hålls i Östra-Finland i Leppävirta på Vesileppis 31.8.2017 under temat Nära till landsbygden.

Programmet under träffen består av inbjudna föredragshållare, diskussioner, workshopsarbete och trevlig samvaro. I workshoparna behandlar man bl.a. företag på landsbygden, digitalisering, jordbrukarens roll vid utvecklandet av landsbygden, inflyttare på landsbygden samt Leader-arbete.

Träffen lämpar sig för alla som är intresserade av landsbygden, såväl forskare, utvecklare som tjänsteinnehavare. Träffen är i år avgiftsfri, och det är lätt att därifrån fortsätta till Landsbygdsparlamentet. Träffen är finskspråkig.

Närmare uppgifter: www.mua.fi

Välkommen att delta  i aktuell landsbygdskunskap och -diskussion önskar Maaseudun uusi aika-yhdistys / Landsbygdens nya tid – förening, Landsomfattande koordineringssprojektet inom närmat och Pohjois-Savon Kylät ry / Byarna i Östra-Savolax.

CFP: Abstrakt och posterönskemål  senast 12.6.2017 (närmare uppgifter: www.mua.fi )

Arbetsgrupperna:

 1. Leaders mervärde – vad, hur, för vem och hur mycket?
 2. Samarbetsmodeller inom cirkulationsekonomin – verkan och potential
 3. Digitalisering och handlingskraft
 4. Människor från när och fjärran – Inflyttarna på landsbygden
 5. Är odlaren en aktör eller en åskådare på landsbygden?
 6. Socialt kapital och uthållighet succéefaktorer hos små landsbygdsföretag
 7. Med en hembygd när och fjärran
 8. Platsbaserad välfärd på landsbygden

 

Företagare inom närmatsbranschen litar på framtiden: eftersträvar konkurrensfördelar med utmärkande produkter

De senaste åren har inte varit lätta för närmatsföretagen, berättar Naturresursinstitutets (Luke) färska undersökning. Företagarna ser dock en ljus framtid. Tilläggsinvesteringar planeras speciellt i Norra-Finland.

Enligt Lukes LähiKanna-undersökning verkar närmatsföretagens avkastningsutveckling följa jordbrukets allmänna avkastningsutveckling. Bokslutsanalysen och företagarenkäten avslöjade att företagarna upplevde att avkastningen i deras företag försvagats under tidsperioden 2011-2015 och att den för tillfället är nöjaktig.

– Företagen ansåg dock att deras ekonomiska situation kommer inom en nära framtid att utvecklas mot det bättre  och att avkastningen förväntas stiga, berättar Luke:s ledande forskare Pasi Rikkonen, som ansvarat för undersökningen.

Det finns dock regionala olikheter. Enligt företagarnas bedömning hade företag som verkade i Södra-Finland den sämsta ekonomiska situationen och den bästa ekonomiska situationen hade de som verkade i Norra-Finland.

– En av orsakerna till detta är den ökade turismen i Norra-Finland, vilket leder till ökad försäljningspotential. Konkurrenssituationen inom närmatsbranschen är sannolikt också hårdare i Södra-Finland, bedömer Rikkonen

Det finns också mest investeringsplaner i Norra-Finland. De planerade investeringarna inriktades på förnyelsen av den egna produktionsmiljön såsom produktionsmaskiner, anläggningar och inredning samt produktions-, förpacknings- och arbetsutrymmen. Investeringar planerades också för marknadsföring, lager, kundutrymmen, logistik och tillexempel anskaffning av extra åker.

Direktförsäljning lockar –nätbutik ej

Det framkom i undersökningen, att för närvarande är direktförsäljning från egen gård eller från egen affär samt detaljhandel närmatsföretagarnas huvudsakliga distributionskanaler. Över en tredjedel av dem som svarade på enkäten uppgav att direktförsäljning utgör över hälften av företagets helhetsförsäljning. Också företag som ännu inte gör det vill pröva på direktförsäljning. Försäljning av produkter till restauranger och turismföretag samt centralaffärer och partihandeln intresserade också.

– Lite överraskande upplevde man nätbutikerna som mest olönsamma disributionskanaler och de användes också minst till att sälja produkterna, berättar Pasi Riikkonen.

Med hjälp av prisövervakning utredde man ifall det fanns ett klart pristillägg, som kunde locka företagare till direktförsäljningsverksamhet i stället för att anlita andra distributionskanaler. – Den slutsatsen kan inte direkt dras av resultaten, bekräftar Riikkonen.

– I närmaturvalen finns det för det mesta specialprodukter, där pristillägget beror på specialanpassat arbete och troligtvis mera kostsamt handarbete, tillägger forskare Kirsi Korhonen från Luke.

Företagarna upplevde att de kvalitativa produkterna och företagets  placering var de viktigaste konkurrensfördelarna. Inre styrkor som lyftes fram var speciellt företagarens egen yrkeskunskap och motivation. Också företagets särdrag och utmärkande produkter upplevdes som en stark konkurrensfördel.

– Närmatsföretagen är till sin storlek ofta små mikroföretag, som inte har möjlighet att uppnå de fördelarna som finns i massproduktion. Då är det naturligt att söka konkurrenskraft genom att differentiera sin egen produkt eller servicehelhet, berättar Korhonen.

Företagets lilla storlek upplevdes både som fördel och nackdel för dess utveckling. Flexibilitet och snabb reaktionsförmåga ansågs vara en styrka hos ett litet företag. Svagheter är produktionens ringa volym och brist på resurser.

Viljan att växa följde samma trend som framkommit i tidigare undersökningar. Endast var tionde företagare uppgav sig vara tillväxtorienterad. Även om brist på tid och arbetskraft listades som ett klart hinder för utveckling, är tröskeln stor till att anställa ny arbetskraft. Detta accentueras speciellt under en sträng ekonomisk period.

Tilläggsinformation: Ledande forskare Pasi Riikkonen, Luke, tel. 029 532 6480,  pasi.rikkonen@luke.fi, forskare Kirsi Korhonen, Luke, tel. 029 532 6700, kirsi.korhonen@luke.fi

Onko lähiruokayrittäminen kannattavaa? – yrittäjien kokemuksia jakelukanavista -raportti (Är det lönande att vara närmatsföretagare? – företagares upplevelser av distributionskanalerna-rapport): http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-394-9

Sälj produkter från gården direkt till konsumenterna under Köp av bonden! dagen 16.9.2017

Under Köp av bonden!-dagen erbjuds konsumenterna möjlighet att köpa råvaror direkt av producenterna samt att pröva på upplevelser och bekanta sig med lantgårdarna och matproduktionen. Du kan delta i temadagarna även om du i allmänhet inte säljer produkter direkt från gården. Köp av bonden!-jippot är en ypperlig möjlighet att testa marknaderna och få direkt feedback från konsumenterna.

Den första riksomfattande Köp av bonden!-dagen, som arrangerades senaste höst, rönte stor uppskattning bland såväl konsumenter som producenter. I temadagen deltog 179 gårdar som gästades av tusentals besökare. Att få se hurudant livet på lantgårdarna är och var djuren växer samt att få möjlighet att köpa färska produkter direkt från producenten uppskattades stort av konsumenterna.

Enligt feedback, som de producenter som ifjol höstas deltog i Köp av bonden!-dagen gav, var de ytterst nöjda med dagens resultat. I feedbacken konstaterades det, att även om förverkligandet av dagen krävde förberedelser, var det värt mödan. Temadagen hade lockat långväga gäster som bekantade sig med produkterna och förundrade sig över lantgårdens liv. En del konstaterade att dagen hade överträffat alla förväntningar och att de redan ivrigt väntade på följande Köp av bonden!-dag. Dagen erbjuder producenterna en möjlighet att bekanta sig med kunderna, lyssna på deras önskemål och åsikter samt att diskutera matproduktionen och matens ursprung.

I år firas Köp av bonden!-dagen 16.9.2017. Producenten kan arrangera evenemanget på sin egen gård, och fritidsodlaren kan sälja t.ex. morötter eller äpplen från sin egen trädgård och sin egen gårdsmiljö.

Du kan anmäla dig som arrangör på adressen https://ostatilalta.fi. På webbsidan kan du presentera gården och berätta om produkterna. Ur konsumenternas synvinkel är det lätt att på webbsidorna se vad som erbjuds på olika håll i Finland under respektive dag och på basen av det planera en skörderundtur.

Med om att arrangera Köp av bonden!-dagen är Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 och Maaseutuverkosto/Landsbygdsnätverket, Koordineringsprojektet inom närmat/Brahea Centrum vid Åbo Universitet, Äktasmak.fi, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Maa- ja kotitalousnaiset, Martat, Marthaförbundet, Suomen 4H-liitto och Finlands svenska 4H.

https://ostatilalta.fi/sv