Kaikissa kysymyksissä sinua palvelee oman alueesi aitoja makuja jäsen.

 

Vanliga frågor

Fråga oss

Primärproduktion

 • Privatperson önskar skaffa sig hönor till exempel 10 st och sälja övelopps äggen  till kunder. Bör personen, med tanke på sådan försäljning, låta göra årliga Salmonella kontroller,  m.a.o. finns det för de hönor man håller sig med ett minimiantal, som underlättar det här kravet? Det är inte meningen att idka näringsverksamhet.
  • Säljer man hönsägg till kunder måste man i någon skala alltid delta i salmonellaövervakningsprogrammet. Finns det  max 50 hönor, bör salmonellaprov  tas  en gång per år och ett veterinärbesök relaterat till salmonellaörvakningen utföras vart 3dje år. Sjukdomsövervakningsprogrammen (d.v.s. djursjukdomsmotstånd) är inte beroende av näringsverksamheten, och de regleras inte av livsmedelslagen. Man behöver dock inte delta i programmet, om man använder alla producerade ägg själv. Under några av de senaste åren är det just hobbyhönsgårdarna som spritt ut salmonella, så i det här avseendet finns det inga lättnader att invänta.

 • Jag odlar potatis och skulle vilja tvätta potatisen på gården och sälja den till en lokal restaurang.  Är tvättning av potatis livsmedelslokalsverksamhet eller är det en del av primärproduktionen?
  • Tvättning av rotfrukter inkl. potatis är butiksrustning och hör till primärproduktionen. Om rotfrukten är av den typ som människor äter som sådan (sällsynt), är det skäl att följa de bestämmelser som finns i förordningen om primärproduktion angående utredningskrav för tvättvattnet för de delar av växten som är ätbara. Om mängden som säljs till konsumenten + den mängd som levereras till detaljhandeln inte överstiger gränserna 10 000 kg + 10 000 kg angivna i förordningen om lågrisk, och produkterna inte heller levereras till fortsatt förädling, är man befriad från detta vattenutredningskrav. Vattenutredningskravet gäller inte heller för potatis, eftersom potatisen i allmänhet alltid används minst kokad med skalen på. Vad morötter beträffar är tvättning av sommarmorötter sådan verksamhet, som vattenutredningskravet gäller, ifall mängderna i förordningen om lågrisk överskrids.

 • Jag säljer grönsaker från min gård på torget. Hurdana förpackningsmärkningar krävs?
  • Det krävs inga förpackningsmärkningar när producenten själv säljer produkten direkt till konsumenten som gårdsförsäljning eller på torget, mera information här.

 • Jag säljer gurkor från min egen gård (individuellt förpackade i plastfilm) till en lokal butik. Vilka förpackningsmärkningar krävs för produkten?
  • Åtminstone förpackningslådan ska ha förpackarens namn och postadress, kvalitetsklass samt ursprungsland. Denna information behöver inte finnas på den individuella produkten, mera information här.

 • Jag förpackar morötter i påsar på min gård. Är det här livsmedelslokalsverksamhet?
  • Nej, det tillhör primärproduktion. Du kan sälja morötterna som en del av primärproduktionsverksamheten (se tabellen för produktmängder). På påsarna ska det stå innehållets mängd och ursprungsland/gård.

 • Jag skulle vilja sälja granngårdens gurkor i min gårdsbutik. Hur ska jag gå tillväga?
 • Jag (som primärproduktionsaktör) skulle tillsammans med andra lokala gårdar vilja grunda en matkrets, där vi skulle sälja våra primärprodukter direkt till konsumenterna. Hur ska vi gå tillväga?
  • Om matkretsen fakturerar konsumenterna med en gemensam faktura (har gemensamt FO-nummer), ska en av gårdarna anmäla sig som livsmedelslokal. I det här fallet är det alltså inte primärproduktionsverksamhet att grunda en matkrets, se webbplatsen Detaljhandel och Tillverkning och försäljning av livsmedel.

Om matkretsen däremot fungerar som producenternas gemensamma marknadsföringskanal, där produkterna kan transporteras tillsammans men där varje producent själv fakturerar konsumenterna för de egna produkterna, handlar det om leverans av primärprodukter till konsumenter som bygger på lågriskverksamhet och detta kräver inte en anmälan om livsmedelslokal.

 • En lokal matkrets skulle vilja köpa obehandlad mjölk och under sommarsäsongen även jordgubbar från min gård. Kan jag sälja produkterna till dem som en del av primärproduktion?
  • Det är inte tillåtet att sälja obehandlad mjölk till matkretsar om inte kunden själv hämtar mjölken från gården. Jordgubbar kan du sälja som primärproduktionsverksamhet om mängden understiger gränserna för en småskalig verksamhet (se tabell).

 

Detaljhandelsverksamhet

 • Kan jag sälja granngårdens gurkor, köttprodukter och jordgubbar i min gårdsbutik?
  • Ja, i din anmälda livsmedelslokal kan du sälja ett stort spektrum av produkter.

 • Jag har en gård med köttboskap. Djuren slaktas i ett godkänt slakteri där köttet även styckas och förpackas. Köttet returneras färdigförpackat med kyltransport. Jag säljer allt kött från min gård direkt till konsumenterna. Måste jag ha ett separat försäljningsutrymme?
 • Jag säljer förpackade köttprodukter. Behöver jag ett hygienpass?
  • Nej – hygienkompetensintyg krävs bara för sådana personer som hanterar oförpackade, lättfördärvliga livsmedel.

 • Kan jag förvara kött som frysts ned på slakteriet i ett vanligt frysskåp på min gård?
  • Ja – djupfrysta produkter kan förvaras i en hemfrys.

 • Kan jag transportera djupfrysta köttprodukter med min egen skåpbil?
  • Ja – skåpbilen ska finnas med i livsmedelslokalens egenkontrollplan och beroende på transportsträckan ska det i bilen finnas t.ex. en gammal frysbox med termometer. Om transporten tar över 2 timmar ska det finnas en temperaturmätare med sparfunktion (se UNDANTAG gällande transport av livsmedel).

 • Kan jag även transportera produkter från andra företag?
  • Ja, men då behövs ett tillstånd för yrkestrafik om din bil väger över 2 500 kg utan last. Transportverksamheten måste ingå i anmälan om livsmedelslokal.

 

Tillverkning av livsmedel och försäljning

 • På vilket sätt förekommer s.k. gårdscentra i samband med lantgårdar? I dag har verkligen många lantgårdar åkrar, ladugårdar m.m. produktion och verksamhet på geografiskt olika platser. Till exempel, ifall ladugårdarna och kornas betesmarker är på olika platser och meningen  skulle vara att hålla sommarcafé i det längre bort belägna gårdscentret. Kan man i detta fall använda gårdens egen komjölk till gårdscaféets bageriprodukter, även om korna inte fysiskt befinner sig på samma gård?
  • Det går inte att ge ett entydigt svar. Även om livsmedelslagen på inget sätt nämner ägandeskap som grund till något, kunde tidigare nämnda verksamhet vara tillåten , fastän ladugården och gårdens sommarcafé  inte skulle ligga på samma tomt. Det lönar sig att utreda ärendet med livsmedelstillsynsmyndigheterna i  er egen kommun.

 • Ett fiskföretag idkar samarbete med ett lokalt café på så sätt, att fiskfirman får sälja sina egna fiskar från fiskdisken i caféet. Fiskdisken ägs av fiskfirman. Kassaströmmen går via caféföretagaren, men officiellt är fiskarna hela tiden fiskarens ”egendom” d.v.s. han säljer dem inte i något skede till caféföretaget. Är ovan nämnda verksamhet fiskföretagets direktförsäljning till kunder eller detaljhandel? Fiskfirman har gjort livsmedelslokalsanmälan.
  • Fiskare eller fiskodlare kan som primärproducen,t utan krav på livsmedelslokal, sälja orensad fisk eller fisk rensad på fiskebåt 5000 kg per år direkt till slutliga konsumenten. Till detaljhandeln kan han, som primärproduktion, leverera orensad eller på fiskebåten rensad fisk utan kilogränser. För rensning av fisk på land och tillverkning av förädlad fisk krävs en anläggning inom fiskbranschen. I samband med detaljförsäljning kan man dock utöva anläggningsverksamhet i anmälda livsmedelslokal, och det begränsas inte enbart till fiskarens rättigheter. I så fall skall dock rensning och förädling ske i samband med försäljningen, med undantag endast av torghandel och rörlig försäljningsplats. Dessa utomhusförsäljningsaktörer kan ha en skild livsmedelslokal för rensning och förädling. Utan anläggningstillstånd  tillämpas för rensning och förädling, i samband med detaljhandel, bestämmelser ur lågriskförordningens 1258/2011 5 §: säljer man själv små mängder kan man ändå leverera 1000 kg per år till försäljning på annan ort, eller om man säljer 70% av produktionen kan man leverera 30 %  till försäljning på annan ort, och det finns inga kilogränser för verksamheten.

   I lagstiftningen finns ingenting fastställt om fiskdiskens placering. I dag är det helt allmänt att två aktörer har överlappande verksamhet. Om det dock bara finns en för fiskförsäljning avsedd  disk i caféet, är det svårt att föreställa sig, att rensning eller förädling av fisk skulle lyckas i samma utrymmen. Då rensning och förädling är avskiljda från försäljningen, krävs för verksamheten ett  anläggningstillstånd.

 • Är det möjligt att tillverka  bondost över öppen eld i livsmedelsutrymmet?
  • Förordningarna  för hygien är inget hinder, förutsatt att man inte ”bränner” produkten så, att det uppstår farliga PAH-föreningar.

 • Krögare önskar köpa råmjölk från sin grannes mjölkgård för att tillverka efterrättsost (t.ex. kalvdans) i sin restaurang. Kan mjölkgården sälja och om, med vilka villkor och vad bör han göra?
  • Ja, en mjölkproduktionsgård kan leverera djupfryst råmjölk till detaljhandeln. Enligt förordningarna är en restaurang en detaljhandelsplats lika väl som en butik. Om gården levererar högst 2 500 kg per år, anses detta som primärproduktionsverksamhet.

   Gården bör beakta frysningen i egenkontrollbeskrivningen. Fryst råmjölk bör förvaras i minst -12 grader. Förpackningarna skall märkas. Information om detta skall finnas på Eviras webbplats, åtminstone beträffande försäljningsanvisningar angående råmjölk:                             http://www.evira.fi/files/attachments/evira/lomakkeet ja ohjeet/elintarvikkeet/laitokset/raakamaito eviran ohje 16040 1 fi.pdf

 • Kan caféföretagare tillverka produkter av råmjölk (getmjölk) i sitt eget cafékök,  t.ex. bakelser och sälja dem till kunder?
  • Caféföretagare kan tillverka getmjölksprodukter av getråmjölk, om caféet ligger i anslutning till getgården och getmjölken är egenproducerad. Eller alternativt, ifall caféet inte ligger i anslutning till produktionsgården, bör getråmjölken köpas från en anläggning inom mjölkbranschen.

 • Jag har ett reseföretag.  Jag skulle vilja arrangera matlagningskurser för resenärer i mitt företags restaurangkök.  Är detta möjligt?
  • Ja. Du kan arrangera matlagningskurser i ditt reseföretags kök, så länge du sköter om verksamhetens hygienpraxis, beskriver verksamheten i din egenkontrollplan och visar hur man bl.a. undviker korskontamination.

 • Jag har en gård med köttboskap. Djuren slaktas i ett godkänt slakteri där köttet även styckas och förpackas. Köttet returneras färdigförpackat med kyltransport. Jag säljer en del av köttet som sådant till konsumenterna, men jag skulle vilja vidareförädla en del av det. Kan jag tillverka malet kött i min livsmedelslokal? Och kan jag sälja det till en lokal restaurang?
  • Ja – du kan sälja 1 000 kg malet kött per år till detaljförsäljning (till exempel till en lokal restaurang) och 30 % av den del som överstiger 1 000 kg. Tillverkning av malet kött i en livsmedelslokal kräver särskild noggrannhet, men det är möjligt.

 • Kan jag tillverka färskost av mjölken från min gård?
  • Ja – du kan tillverka färskost i en anmäld livsmedelslokal. Dessa produkter får du sälja obegränsat av direkt till konsumenterna och 1 000 kg per år och 30 % av den del som överstiger 1 000 kg till lokal detaljförsäljning.

 • Hur ofta ska jag mäta och bokföra kylutrymmens temperaturer?
  • Frekvensen för temperaturmätning väljs i egenkontrollen utifrån praktisk prövning och mätningar. Först utför man mätningarna tätt 1 gång/dag. När man har hittat lämpliga förhållanden kan man minska mätningstätheten till t.ex. 1 gång/vecka. Mera information, här.

 


aitojamakuja.fi

m.aitojamakuja.fi email Aitoja Makuja Facebookissa
Yhteistykumppanit Turun yliopisto
© Aitojamakuja.fi • Elintarvikealan yritysten valtakunnallinen hakupalvelu